Işletme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Yönetim Biliminin tarihsel süreci göz önüne alındığında 1950’lerin sonlarında ortaya çıkan sistem yaklaşımı; işletmelerin sosyo-teknik yapısını sistem perspektifinde incelemeyi, işletme ve çevre unsurlarını bütünleşik bir bakış açısı ile tanımlama ve değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda, işletmelerin günümüzde mühendislik ilke ve modelleri ile girdi-süreç-sonuç ilişkisindeki bileşenlerin tanımlanması, model kurulması, karar alma ve sorun çözme yaklaşımlarının kullanılması; işletmelerin kompleks yapıları göz önüne alındığında etkin bir yöntem ve akademik disiplin olarak kabul görmektedir. İşletmelerin hizmet ya da üretim sektörlerinde ve alt iş kollarında gittikçe artan düzeyde yer aldıkları çevresel unsurlar, çevreyi analiz etmede işletme yöneticilerinin iş ve kurumlarına yönelik neden-sonuç ilişkilerini teşhis etmede analitik yöntemleri kullanmaya daha çok yöneltmektedir. İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, bu perspektifte tüm mühendislik mezunlarının yüksek lisans programına başvurularına açıktır.

 

Programın Misyonu; lisans programı mezuniyeti mühendislik eğitimi olan adaylara işletmelerde karar alma, sistem geliştirme ve sorun çözme yaklaşımlarında; işletmecilik ilkelerini bütünleşik bir sistem perspektifinde mühendislik ilke ve yöntemlerinden yararlanarak uygulanabilme bakış açısını sunmak, işletmelerde kaçınılmaz bir gereklilik olan değişim sürecini tasarlayabilme ve uygulayabilme yetkinliğini kazandırmak

 

 Programın Vizyonu; İşletme mühendisliği yüksek lisans eğitiminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayarak endüstride etkin rol üstlenmiş işletmelerde sistem kuran ve geliştiren, etkinlik-etkililik-verimlilik bakış açısı ile işkolu ve sektöre yön verebilecek lisansüstü eğitimi mühendislere vermek ve bu eğitimde tercih edilir olmak

 

İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tezli bir yüksek lisans eğitimi olup 7 ders, seminer ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Lisans mezuniyeti işletme mühendisliği veya endüstri mühendisliği olmayan adayların bilimsel hazırlık adı altında lisans eğitiminden kendileri için önerilen dersleri almaları gerekmektedir. Öğrencilerin lisans eğitimi mezuniyet transkriptleri göz önüne alınarak bilimsel hazırlık derslerinden daha önceden alınmış olanlar kredi, içerik ve başarı notu göz önüne alınarak muaf edilir.

 

 

Uzmanlaşma alanları;

Üretim, Pazarlama, İnsan Kaynakları yönetimi, finans, sayısal yöntemler

Eski Site